16/07/2012

Dolná Seč [Slovakia]

Juraj, Žilina_penzista (retired)
Hranica - spoznávanie druhej strany a stieranie rozdielov.Moja hranica - humánna
a vzdelanostná limita, krorá je tu na to, aby sa prekračovala. Hron - rieka v ohrození
z titulu výstavby malých vodných elektrární. Ich účinnost je minimálna, ale ich výstavba znamená len zisk z čerpania Eurofondov. Výsledok bude zničenie flóry
a fauny Hrona - energetický prínos je minimálny, ale osobných zisk stavebných
firiem je veľký. 
Borders- getting to know the other side and erasing differences. My borders- set by humanity and education and they should be expanded constantly. There is the problem of the river Hron. The river is in danger because they want to build few small power stations on it. The flora and fauna will be destroyed and only
building companies will benefit from it.
 

Zuzana, Žilina_študentka manažmentu (student of management)
Hranica medzi kamarátkami s PET flašou a Bakynom.
 
Borders between friends with PET bottles and with Bakyn.

Tamara, Žilina_študentka (student)
Hranica medzi hruškou a človekom je veľmi úzka. 
The dividing borders between a pear and a person are very narrow.
 
Barbara, Žilina_študentka financí (student of finances) 
Hranica je niečo medzi rákosím a PET fľašami. 
Borders are something between the grass and the PET bottles.
 
Mišo, Žilina_szčo (freelancer)
Nepoznám slovo "HRANICA!"
I don’t know the word “BORDERS!”
Ivan, Žilina_študent cestovného ruchu (student of travel and tourism)
Niečo, čo sa musí prekonať.
Something we should defeat. 

 
Roman_Žilina_advokátsky koncipient (trainee)
Hranica niečo rozdeľuje a človek by sa mal snažit sa k nej dostať a posunúť ju.
Borders devide things and a person should try to get close to them and move them.

 
Tomáš, Žilina_študent trenérstva (student of coaching)
Hranica by v ľudskom živote nemala existovať. Každý človek si posúva svoje hranice sám.
Borders in people’s lives shouldn’t really exist.
Everyone expands their internal borders by themselves.

No comments:

Post a Comment