28/06/2012

Warszawa [Poland]

Agnieszka, Warszawa_dzienikarka (journalist)
Granica jest w sercu.
Border is in heart.

Michal, Warszawa_bibliotekarz (librarian)
Granica to linia między dwoma światami. To próg  pomiędzy tym a tamtym. Dzięki granicy wiemy, że są inni. Ja jestem inny. Granica daje bezpieczeństwo. Na początku był chaos… dzięki granicom Bóg wprowadził porządku. Oddzielił światło od ciemności. Dzień od nocy.
Border is the line between two worlds. Its treshold between this and that. Thanks to border we know that there are different people. I am different. The border provides safety. At the beginning, there was a chaos… Thanks to borders, God made the order. He separated light from darkness. Day from night
.

Maciej, Czluchow_PhD student
The border means a challenge. Life is about overcoming borders.

Angelika with children, Minsk Mazowiecki_housewife
The place up to which you can come but you cannot cross.

Edita, Novy Dwor Mazowiecki_maternity leave
She cannot step where the border is.

Piotr, Bialsko-Biala_student prawa (student of law)
Moja największa granica, o której wielkość życia nie wiedziałem były moje uczucia. Dopiero kiedy pozwoliłem sobie na to by je czuć, przekroczyłem granicę, do tego by żyć naprawdę. Teraz jedyną granicą, którą odczuwam jest rzeczywistość i jej prawa.
My biggest border about  the size of which I didn’t know were my feelings. I realized only now and I allowed myself to cross that border in order to live truly. Now the only border which I fell is reality and its laws.

Agnieszka, Warszawa_student
Czym jest dla mnie granica? Linią rozdzielającą dwa światy. Może odnosić się do wielu aspektów życia, - wartości, normi, może też stanowić oczywistą część podróży.
What border means for me? The line which separates two worlds. It can refer to many aspects of life, -value, norms, it can also define certain part of the journey.

Dorota, Warszawa_nauczyciel biologii (biology teacher)
Granice, to coś trudnego do przejścia między ludźmi i w terenie.
Borders, that’s something difficult to cross between people and in terrain.

Wojtek, Warszaw_astronomia, CAMK Centrum astronomiczne Mikolaja Kopernika (astronomy, CAMK Centre of Astronomy Of Mikulas Kopernik)
Przepaść.
Abyss.

Marcin, Warszawa_antykwariusz (secondhand bookseller)
Już nic.
Nothing anymore.

Andrzej, Warszawa_student marketingu (marketing student)
Granica oddziela jedno od drugiego.
Border separates one from another.

Jan, Madrid_student prawa (student of law)
Moralność jest moją granicą.
Morality is my border.

No comments:

Post a Comment