27/06/2012

Mrągowo [Poland]

Kamil, Ostruda_works in the Mragowo culture center
(without answer)

Monika, Mragowo_optometrysta (optometric)
Amelka, Mragowo_uczennica (pupil)
Gdy kończą mi się siły to zaczyna się granica.
The border starts where my energy ends.

Marcin, Wroclaw_buduje domy z drewna (builds wooden houses)
Nina & Nikodem
Granica – miejsce do którego dążę by ją przekroczyć i przeżyć coś nowego, nieznanego.
Border – place which I want to reach to cross it and to experience something new, unknown.

Ula, Mragowo_nauczyciel matematyki (mathematics teacher)
Dla mnie granica to moja własna prywatność. Chcę być wolna w moim świecie i nie chcę, aby ktoś go zakłuciał. Nie chcę, żeby ktoś wkraczał w mój świat, chcę żyć w moich granicach i chcę, aby inni szanowali je, wtedy ja będę szanować inne granice, innych ludzi.
For me the border is my own privacy. I want to be free in my world and I don’t want anybody to disturb it. I don’t want anybody to enter into my world, I want to live in my border and I want others to respect it. In that case I will respect other borders, other people.
Hubert, Mragowo_uczen (student)
Granica jest dla mnie oddzielajaca nas wszystkich bariera.
Border for me is the barrier separating us all.

Tomasz, Biskupiec_pracownik samorządowy, żołnierz zawodowy (local administration, professional soldier)
Granice to bariera założonych celów do osiągnięcia, przekroczenia
Border is a barrier to aimed targets and achievements.

Zuzana & Julia, Mragowo_student
Granica jest to pewna odrębność od reszty świata, ale może być też ona barierą. Cieszę się, że w dzisiejszych czasach granica znaczy mniej i nie stanowi już takich przeszkód między ludźmi.
The border is certain separation from the rest of the world, but it can also be a barrier. I am happy, that nowadays border means less and it doesn’t represent so much of hurdles among people.

Andrzej, Sudety (Bystrzyca Klodzka)_przewodnik turystyczny (tourist guide)
Granica to moje możliwości jaka człowieka. Możliwości poznania świata, możliwości poznania samego siebie. Możliwości wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Przeżywiony już tyle nie poznałem i nie osiągnąłem tych granic, o których wcześniej wspomniałem. Ciągle jestem w drodze do poznania i osiągnięcia tych granic.
Border, that’s my possibilities as a person. Possibilities of knowing the world, possibilities of knowing myself. Possibilities  of physical and psychical endurance.  ???, I still haven’t known and I still didn’t reached those borders, which I mentioned before. I am still on the way of getting to know and reaching those borders
.

Tirana & Karolina, Mragowo_students
Naruszenie osobistosci prywatnej.
Disrupting of private sector.

Mateusz & Filip, Mragowo_students
(without answer)

No comments:

Post a Comment